Bonnier och hållbarhet

Bonnier har varit ett familjeägt mediebolag i över 200 år. Långsiktighet är ett kärnvärde och en utgångspunkt för hur vi driver våra verksamheter.

I den långsiktigheten ligger också att via vill ha en positiv inverkan på de samhällen vi verkar i och bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill göra våra samhällen öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade.

Som samhällsaktör och företag har Bonnier ett ansvar för den påverkan, negativ och positiv, vi har på omvärlden. Vår värld har betydande utmaningar kopplat till hälsa, jämlikhet, klimatförändringar, med mera där FN:s 17 globala mål uttrycker vägen framåt avseende de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala, och miljömässiga.

Bonnier har identifierat följande fem områden som särskilt centrala i vårt arbete med hållbarhet och långsiktig samhällsnytta:

Yttrandefrihet. Bonnier ska vara Sveriges ledande aktör för en vidsträckt yttrandefrihet och för fria medier. Yttrandefrihet och högt i tak ska även prägla våra interna företagskulturer.

Governance. Som ett familjeägt mediebolag är vi måna om att våra verksamheter bedrivs på ett långsiktigt sätt, med väl kända etiska riktlinjer och med fungerande larmsystem när dessa riktlinjer bryts.

Våra medarbetare. Att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens är en avgörande framgångsfaktor. Att skapa miljöer där människor kan utvecklas och framgångsrikt hantera det förändringstryck mediebranschen upplever är en central utmaning för våra verksamheter.

Mångfald. Våra bolag ska erbjuda rättvisa karriärförutsättningar, oavsett kön eller bakgrund, och våra verksamheter ska bidra till ett inkluderande samhälle där fler kan vara delaktiga.

Miljö- och resurseffektivitet. Globala och lokala utmaningar kopplat till miljö- och klimatpåverkan berör alla företag. Även om Bonniers miljöpåverkan är begränsad och varierar mycket givet den breda verksamhetsportföljen, ska vi arbeta för att minska vår direkta påverkan och där det är relevant i vår värdekedja.

Läs mer i vår hållbarhetsrapportering i vår årsredovisning.