Öppna samhällen är Bonniers största avtryck

Det är genom att bidra till att göra samhällen öppnare och intressantare som Bonnier kan göra störst avtryck inom hållbarhet.

Som ett familjeägt bolag med en mer än 200-årig historia är långsiktighet en utgångspunkt för hur vi driver våra verksamheter. Vi har ett ansvar för den påverkan vi har på omvärlden, och vi vill vara en positiv kraft i de samhällen där vi finns.

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Världen står inför stora utmaningar kopplade till bland annat hälsa, jämlikhet och klimatförändringar. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling visar vägen framåt avseende de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala, och miljömässiga.

Givet vår traditionella kärnverksamhet känner vi dessutom ett särskilt ansvar att göra våra samhällen öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade. Det är där Bonnier kan göra störst nytta inom hållbarhet.

Vi har identifierat fem områden som är centrala i Bonniers arbete med hållbarhet och långsiktig samhällsnytta.

Det första området pekar på en unik skyldighet för Bonnier. Vi har burit frågan med oss under hela bolagets historia, men den har under de senaste åren blivit ännu viktigare och mer uppmärksammad:

  • Yttrandefrihet. Bonnier ska vara Sveriges ledande aktör för en vidsträckt yttrandefrihet och för fria medier. Yttrandefrihet och högt i tak ska även prägla våra interna företagskulturer.

De andra fyra områdena delar vi med de flesta framåtlutade bolag:

  • Miljö- och resurseffektivitet. Även om Bonniers miljöpåverkan är relativt begränsad och varierar mellan de olika verksamheterna ska vi arbeta för att minska vår direkta påverkan där det är relevant i vår värdekedja.
  • Mångfald. Våra bolag ska erbjuda rättvisa karriärförutsättningar, oavsett kön eller bakgrund, och våra verksamheter ska bidra till ett inkluderande samhälle där fler kan vara delaktiga. 
  • Våra medarbetare. Att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens är en avgörande framgångsfaktor. Att skapa miljöer där människor kan utvecklas och framgångsrikt hantera det förändringstryck mediebranschen upplever är en central utmaning för våra verksamheter.
  • Governance. Som ett familjeägt mediebolag är vi måna om att våra verksamheter bedrivs på ett långsiktigt sätt, med förankrade etiska riktlinjer och fungerande larmsystem ifall dessa riktlinjer skulle brytas.

Vi ser öppna samhällen och det fria ordet som avgörande hållbarhetsfrågor. Där har Bonnier stora möjligheter att göra skillnad. Där gör vi också störst avtryck.