Stockholm, februari 2020

Bonniers berättande bidrar till ett öppnare samhälle

Berättande är grunden för vår verksamhet. Berättande fortsätter att driva Bonnier framåt. Berättande är också en förutsättning för den liberala demokratin – vår samhällsmodell. Därför har årsberättelsen i år lyft fram berättandet.

Under 200 år har det fria ordet varit ett kärnvärde för Bonniers ägande. Vi vill genom berättande helt enkelt göra de samhällen där vi verkar öppnare, intressantare, mer välinformerade och roligare.

Vi tror på kvalitet, faktagranskning och sanningssökande. Och på lyhördhet och transparens de gånger verksamheten inte når upp till dessa högt ställda ambitioner.

En mångfald av perspektiv, nyhetsförmedling och opinionsbildning ska komma ut i de medier, böcker och filmer som bolagen ligger bakom. Berättandet ska vara självständigt.

Det innebär att det också ska stå fritt från oss ägare. Vårt liberala arv ger inga givna svar i tidens alla sakfrågor, utan lämnar utrymme för svåra intressekonflikter och skilda slutsatser. Men det finns också en gräns för vad som ryms inom dessa ramar: Bonniers verksamheter kommer aldrig att driva agendor som förminskar den enskilde individen eller utesluter grupper ur samhällsgemenskapen. Vi står på den enskildes sida och slår vakt om demokrati, allas lika värde och grundläggande fri- och rättigheter.

Ägarstyrningen inom Bonnier har förändrats. Våra tidigare affärsområden utgör numera operativt självständiga bolag med syfte att maximera verksamheternas möjlighet till tillväxt och lönsamhet. Vi tror att våra bolag gynnas och blir mer snabbrörliga av att respektive ledning får fullt fokus, fullt mandat och fullt ansvar för sin verksamhet, och svarar till en egen styrelse.

Bonniers verksamhet har alltid drivits på marknadsvillkor. Oberoende, kvalitet och långsiktighet förutsätter kommersiell framgång. Verksamheten har ständigt utvecklats för att möta förändringar. Därför investerar vi idag stort i en transformation till digitala intäkter. Vägen från berättelsen eller nyheten till publiken tar nya riktningar och former när den tekniska utvecklingen förändrar distribution och affärsmodeller. Det är viktigt för oss att investera i den utvecklingen.

Därför kommer vi fortsätta att verka på fler områden än bara berättande, exempelvis inom fastigheter. Det säkerställer en diversifierad ekonomisk riskspridning. Det professionella och oberoende berättandet i medier, böcker och film är viktigare än på mycket länge. Och familjen Bonnier fortsätter att vara en långsiktig ägare av några av norra Europas viktigaste verksamheter på detta område.

Carl-Johan Bonnier
Representant för ägarna